کادر اداری و اجرایی  

مدير ........................................................ محمد مهدي عادل

معاون آموزشي........................................ حسین جلال پور

معاون پرورشي........................................ رضا حیدری

معاون اجرایی.......................................... سلیمان عالی

معاون امور عمومی.................................. عبداله نژادپور

متصدي امور دفتري................................ اسداله شهابی

مربی بهداشت.......................................... حجت فرشید

مشاور....................................................... ایزدخواست

كتابدار...................................................... محمد اسماعیل معتقدی

سرپرست شبانه روزي............................. رحمت اله فتحی

سرپرست شبانه روزي............................. عباس اسماعیلی

كارپرداز وانباردار..................................... عبدالكريم محسني

راننده........................................................ افشین جعفری

خدمتگزار وسرايدار................................. مرتضي زراعتي

آشپز شبانه روزي.................................... حميدرضا قناعت پور

     
 
 
نقشه سایت