توصیه ها  

آنچه شما تا كنون آموخته ايد بر اساس تصميمي بوده كه به يادگيري گرفته ايد و بچه ها هم از اين قانون مستثني نيستند ، اگر دانشي آموخته اند بر اساس تصميمي بوده كه به يادگيري گرفته اند .   

اگر آنها نخواهند چيزي بياموزند ، هيچ نوع فشار و تحميلي از جانب شما نمي تواند در تصميم گيري آنها تأثير بگذارد.              

بنابراين نقش شما به عنوان مربي اين است كه به آنها كمك كنيد آنچه بيش از هر چيز ديگر سودمند است ، فرا گيرند      

 


 

 با معلمان فرزند خود به طور منظم گفتگو كنيد .

منتظر بروز يك مشكل يا يك جلسه برنامه ريزي شده نباشيد .

   هنگامي كه براي ملاقات اولياء با دبيران تعيين شده و يا از طريق نوشتن يادداشت و تماس تلفني با معلم او ارتباط برقرار كنيد .                                

***

رفتار هاي بچه ها در مدرسه و خانه متفاوت است . براي اثبات نظر خود ، هيچگاه به نوع رفتار آنان درخانه ، استناد نكنيد .                                 

***

قبل از اظهار نظر و يا قضاوت در مورد مسايل پيش آمده ، چگونگي موضوع را از مدرسه جويا شويد ، هيچگاه يك طرفه داوري نكنيد .
     
 
 
نقشه سایت