اهداف و برنامه ها  

باسمه تعالي

اولياء گرامي :

يكي از محورهاي فعاليت هاي اين آموزشگاه كه با انگيزه بهبود كمي و كيفي امور مختلف مدرسه همواره مورد نظر بوده است ، داشتن برنامه و تقويم اجرايي براي هر سال تحصيلي است .

اين مجموعه براي آگاهي اولياء محترم از زمان اجراي بعضي از برنامه ها تدوين شده و در شوراي مدرسه و نيزشوراي عمومي دبيران  به رأي گذاشته شده و به تأييد رسيده است .

آموزشگاه ضمن استقبال از پيشنهادات و انتقادات شما اولياء محترم در جهت پيشبرد اهداف مورد نظر انتظار همفكري و همكاري دارد .

مديريت مدرسه نمونه دولتي شهيد فراست

محمد مهدی عادل

     
 
درج مطلب  
     
 
نقشه سایت