چاپ خبر
دبیرستان نمونه دولتی شهید فراست(دوره اول) یکشنبه, ۰۵ اسفند ۱۳۹۷
مسابقات قرآن عترت نماز
میزبانی با شکوه مسابقات بزرگ قرآن
مرحله شهرستان با حضور مسولین
میزبانی با شکوه مسابقات بزرگ قرآن عترت و نماز مرحله شهرستان با حضور مسولین
این مسابقات که همواره در سالهای اخیر با شکوه بسیار در مدارس مختلف اجرا می شود
برای بار سوم به میزبانی دبیرستان شهید فراست برگزار شد که حضور دانش آموزان در
فضای بسیار جذاب و متناسب که توسط معاون پر تلاش مدرسه آقای نژادپور برنامه ریزی
و به کمک دانش آموزان و دیگر معاونین و مدیر مدرسه فضاسازی شده بود مورد رضایت
دانش آموزان سر\رستان مدارس و مسولین بازدید کننده قرار گرفت.
 
عنوان
عنوان
عنوان
عنوان
عنوان
عنوان
عنوان
عنوان
عنوان
عنوان
عنوان
عنوان
انتهای پیام/.