چاپ خبر
دبیرستان نمونه دولتی شهید فراست(دوره اول) چهارشنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
برندگان هفتۀ ۹۷/۱۱/۰۶ در سؤالات اول تا سوم
گروه اول برندگان مسابقۀ ریاضی
روز یکشنبه 97/11/07 سؤال اول
علیاکبر اعتصامی پایۀ هفتم (شعبۀ شهید چمران) 300 امتیاز
روز سهشنبه 97/11/09 سؤال دوم
محمدمهدی یزدانپناه پایۀ هشتم (شعبۀ شهید مفتح) 400 امتیاز
روز سهشنبه 97/11/09 سؤال سوم
مصطفی کندوشی پایۀ هشتم (شعبۀ شهید مفتح) 300 امتیاز
انتهای پیام/.